Hvad Er Et Essay Engelsk Ordbok

 Octavius Skriveportal for Viby Gymnasium Stx

Checkliste til skriftlig engelsk

Få mest muligt ud af den gratis hjælp
 • Stavekontrollen:
  • Har du valgt sprog?
  • Britisk/amerikansk?
  • Store begyndelsesbogstaver efter forkortelser
 • Grammatikkontrollen:
  • Ignorer Words modvilje mod passiv

Typiske grammatikfejl
 • Kongruens (verbalkongruens)
 • Genitiv
 • Adjektiver/adverbier
 • Præpositioner:
 • Relativpronominer:
  • Who/which/that/whom/whose
 • Tid
  • Hold den grammatiske tid
  • Skriv i nutid – med mindre du beskriver noget fortidigt

Sjuskefejl
 • Alt hvad du undgå med et minimum af opmærksomhed
 • Ikke alle fejl er lige vigtige, mens hvis der er mange nok, bliver de alle vigtige!

Tegnsætning
 • Semikolon ≠ kolon!
 • Punktum/komma?
 • Andre sætningstegn
 • Nyt afsnit

Ordbogsopslag
 • Obs på ordklasse
 • Obs på synonymer:
  • betydningsforskelle
  • stilistiske forskelle
 • Obs på idiomer (faste vendinger):
  • Undgå danismer
  • Tjek først i ordbog, derefter i BNC, derefter i Google
 • Obs på verbalmønstre: bestemte verber kræver at blive fulgt på bestemte måder
 • Obs på bøjning: ental/flertal
 • Obs på stilleje:
  • Undgå talesprog/lavt sprog/slang (medmindre du bruger det som stilistisk virkemiddel, men tænk dig godt om!)
  • Tjek i ordbogen, evt. i en af de mange slangordbøger på nettet

Variation
 • Sætningslængde
 • Sætningsstruktur:
  • Ledstilling (ikke altid subjektet først!)
  • Hovedsætning/ledsætning
 • Ordvalg:
  • Undgå gentagelser (undtagen som overledning, se under afsnit)
 • Elaborer dit sprog! (Puds det, poler det, gør noget ud af det)

Stilleje
 • Skriv lidt formelt, men ikke støvet akademisk
 • Undgå talesprogsvendinger, slang og lav stil
 • Husk nu at du ikke er på fornavn med forfatteren!

Afsnit
 • Starter hvert afsnit med en fokussætning?
 • Er hvert afsnit rundet af?
 • Lægger hvert afsnit op til det næste? (Gentagelser, referentkæder)

Indhold
 • Skær ned på redegørelse, opprioriter analyse, fortolkning og perspektivering
 • Undgå metasprog
 • Tjek at opgaven er besvaret i alle led
 • Er den røde tråd til stede?
  • Er der sammenhæng fra afsnit til afsnit?
  • Er der god progression fra afsnit til afsnit?
  • Ender du i nærheden hvor du startede (blot lidt klogere)?

Citater
 • Husk at bruge dem, men kun centrale
 • Skriv korrekt af
 • Flet korte ind, men isoler lange
 • Brug … når citatet ikke starter ligepå (sædvanligvis når du fletter)
 • Brug (…) til at markere udeladelser

Layout
 • Marginer, samme skrifttype og –størrelse, samme linjeafstand à tilstræb ensartethed, og undgå visuel støj
 • Undgå smarte tricks

På denne side kan du få et bud på, hvad du kan kigge efter, når du læser korrektur på din besvarelse
Læs også om
I engelsk er skrivning en fast del af undervisningen. Denne liste indeholder nogle eksempler på forskellige skriftlige opgaver, som man kan arbejde med i modulerne, men den er langt fra fuldstændig.

De forskellige opgaver er markeret med en farve for at vise hvilken type skrivning der arbejdes med. Listen begynder med lære- og tænkeskrivning, og så er der eksempler på formidlingsskrivning.

Skrive for at tænke og lære:

Skrivehandlinger står i kursiv

a.Skrive spørgsmål/svar: skrive spørgsmål til lærerens svar (jeopardy), : skrive spørgsmål ud fra lærerens overstregninger i teksten,

Skrive for at lære, fortælle, eksemplificere

b.Præsentationer, f. eks. power point, talepair

Skrive for at lære, forklare, lave disposition, præsentere, fortælle

c.Notatteknik, f. eks. mindmap, brainstorm

Skrive for at lære, systematisere

d.Oversættelse, f. eks. oversættelse vs. version (f. eks. af egen oversættelse),

Vurdere, skrive for at lære

e.Grammatik, f. eks. forklar/definer grammatiske problemer i hele sætninger, oversættelse vs. version (f. eks. af egen oversættelse),

Skrive for at lære, forklare, definere, eksemplificere, redegøre

f.Kreative opgaver, f. eks. write a different ending, sammensætte ituklippet tekst og skrive resumé, poetry slam, write about an object/picture, mini-saga = tekst på 50 ord, rewrite a scene from a different perspective, add/removc adjectives,

Skrive for at lære, fortælle, karakterisere, perspektivere, vurdere, afrunde

g.Ordforrådsopgaver, f. eks. produktion af vendekort, diktat, definition af tekstbaserede ord, samt forklaring af anvendelse i teksten, anvende key words fra teksten, crosswords

Skrive for at lære, forklare, definere

h.Referat: overstreg det vigtigste i en tekst, skriv et referat ud fra lærerens ’gule’ overstregninger

Skrive for at lære,referere/redegøre, vurdere

i.Essay – opstart: lave disposition, brainstorm, mindmap, citatjagt, alle analysepunkter

Skrive for at lære, indlede, analysere, perspektivere, karakterisere, dokumentere, konkludere

j.Kommentaropgave, f. eks. top-down = key words + general phrases eller bottom-up = citatjagt

Skrive for at lære, analysere, diskutere, perspektivere, dokumentere

k.IT og medier, f. eks. padlet, google sites, blogs, QR koder, screencast, sociale medier & sms

Skrive for at lære, redegøre, fortælle, eksemplificere, diskutere, forklare, notere, inddrage, analysere, karakterisere

Skriftlige hjemmeopgaver:

Under dette punkt kan du læse om skriftlig eksamen i engelsk på de forskellige niveauer i gymnasiet og hf.

Du kan finde oplysninger om opgavernes opbygning, de skrivegenrer/handlinger du kan møde samt bedømmelseskriterierne.

STX A-niveau

Den skriftlige eksamen på A-niveau varer 5 timer og består af to delprøver:

·Delprøve 1, som er en prøve i viden om engelsk sprog, herunder grammatik, stilistik mm. Besvarelsen skrives på dansk.

·Delprøve 2, som er en prøve i skriftlig fremstilling og tekstanalyse og skrives på engelsk.

I den første time må hjælpemidler ikke benyttes. Efter én time indsamles alle besvarelser af første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet inklusive egne materialer.Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt. Eksaminanden har alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

Eksamensform:

Hvad går delprøve 1 ud på?

Delprøve 1 er en prøve i viden om engelsk sprog og skrives på dansk. Den består af fire opgaver.

·1a består af ca. 7engelske sætninger, som hver indeholder én grammatisk fejl.Du skal rette fejlen og på dansk forklare, hvori fejlen består. I forklaringen skal du bruge relevant grammatisk/faglig terminologi.

·1b omhandler ét grammatisk emne. I opgaven kan du fx blive bedt om at finde eksempler på en bestemt bøjningsform eller en ordklasse i et stykke tekst, at ændre på en tekst eller nogle sætninger fx med hensyn til tempusbrug eller sætningstype, samt give en forklaring på et grammatisk fænomen. Det kan fx være brugen af en bestemt grammatisk form eller forskellige måder at bøje en bestemt ordklasse på.

·1c består af en eller flere korte tekster eller tekstuddrag. Du skal karakterisere og/eller sammenligne teksternes genre og sproglige stil, fx med hensyn til grammatik, ordvalg, stavemåde, tegnsætning eller andre virkemidler.

·1d består af en kortere dansk tekst, som skal oversættes til engelsk.

Hvad går delprøve 2 ud på?

Delprøve 2 er en prøve i skriftlig fremstilling og tekstanalyse og skrives på engelsk. Du skal skrive 900-1200 ord. Der er to opgaver at vælge mellem: en fiktionsopgave og en non-fiktionsopgave. Opgaverne har altid følgende opbygning:

Assignment A

Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret a piece of fiction.

Part of your essay must focus on ….

Assignment B

Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on a piece of non-fiction.

Part of your essay must focus on…

Skrive-handlinger i opgave A

De skrivehandlinger, du skal anvende i opgave A, er analyse og interpret.

To analyse

To analysebetyder at undersøge teksten nærmere: dens bestanddele, virkemidler, temaer osv..

To interpret

To interpret betyder at forklare, hvordan de enkelte bestanddele skal forstås i tekstens sammenhæng og dermed at klarlægge tekstens budskab.

Skrivehandlinger i opgave B

De skrivehandlinger, du skal anvende i opgave B, er analyse og comment on.

To analyse

To analysebetyder at undersøge teksten nærmere: dens bestanddele, virkemidler, temaer osv.

To comment on

To comment onbetyder, at du bliver bedt om at kommentere holdninger, en påstand eller et bestemt udsagn osv. i en tekst. I en kommentar udtrykker man sine egne meninger eller holdninger, men man skal underbygge disse holdninger ved at henvise til den tekst, man er blevet bedt om at kommentere, og man skal underbygge sine holdninger med argumenter.

Bedømmelse af din besvarelse

Bedømmelsen af din besvarelse er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til de faglige mål (se nedenfor). Det er en helhedsvurdering, der både ser på din opgaves struktur og form, indhold og dit sprog. Der gives én karakter for den samlede besvarelse.

Relevante faglige mål i engelsk

-Forstå forholdsvis komplekst skriftligt engelsk om almene og faglige emner

-Give en længere, velstruktureret skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen

-Gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof, herunder film

-Analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt mediestof, herunder film, med anvendelse af faglig terminologi

-Perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

-Anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold.

-Orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder

-Analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi

-Anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

-Demonstrere indsigt i fagets identitet og metoder


Digital eksamen med internetadgang

Den skriftlige eksamen på A-niveau varer 5 timer og består af to delprøver:

·Delprøve 1, som er en prøve i viden om engelsk sprog, herunder grammatik, stilistik mm. Besvarelsen skrives på dansk

·Delprøve 2, som er en prøve i skriftlig fremstilling og tekstanalyse og skrives på engelsk.

Til den digitale eksamen med internetadgang har du fri adgang til internettet under hele eksamen, dog er kommunikation med omverdenen er ikke tilladt under eksamen.

Du afleverer både delprøve 1 og 2 samlet, når du er færdig med besvarelsen.


Hvad går delprøve 1 ud på?

Delprøve 1 er som nævnt ovenfor en prøve i viden om engelsk sprog og skrives på dansk.

Prøven består af fire opgaver. Opgaverne vil ofte være baseret på materialet fra delprøve 2 og kan dermed fungere som støtte for dit arbejde med den.

·Opgave 1a består af ca. ti engelske sætninger, som hver indeholder én grammatisk fejl. Det eller de ord, som fejlen vedrører, er understreget. Du skal rette fejlen og forklare, hvori fejlen består. I forklaringen skal du bruge relevant grammatisk/faglig terminologi.

·Opgave 1b og 1c omhandler begge to étgrammatisk emne. I opgaverne kan du fx

blive bedt om at finde eksempler på en bestemt bøjningsform eller en ordklasse i et stykke tekst, at ændre på en tekst eller nogle sætninger fx med hensyn til tempusbrug eller sætningstype, samt give en forklaring på et grammatisk fænomen. Det kan fx være brugen af en bestemt grammatisk form eller forskellige måder at bøje en bestemt ordklasse på.

·Opgave 1d består af en eller flere korte tekster eller tekstuddrag. Du skal karakterisere og/eller sammenligne teksternes sproglige stil, fx med hensyn til grammatik, ordvalg, stavemåde, tegnsætning eller andre virkemidler.

Hvad går delprøve 2 ud på?

Delprøve 2 er som nævnt ovenfor en prøve i skriftlig fremstilling og tekstanalyse og skrives på engelsk.

Du skal skrive 800-1200 ord

Der er to opgaverat vælge mellem: en fiktionsopgave og en non-fiktionsopgave. Opgaverne har altid følgende opbygning:

Assignment A

Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse and interpret [short story].

Part of your essay must focus on [analysis] and [interpretation].

In your essay you must include references to the short story. You may use information from the internet in your essay. All sources must be documented.

Assignment B

Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse [text] and discuss the issue of [xxx].

Part of your essay must focus on [analysis] and on [discussion topic].

In your essay you must include references to:

• [text]

• 1-2 other internet sources

All sources must be documented.

Hvad er et analytical essay?

Både i opgave A og opgave B er skrivegenren analytical essay.

Et analytical essay er:

• en sammenhængende tekst med en indledning, en hoveddel og en afrunding/konklusion.

• en fokuseret tekst: tekstmaterialet er emnet for essayet; der er en rød tråd i behandlingen af

tekstmaterialet.

• en dokumenteret tekst: essayet underbygges med henvisninger til og citater fra

tekstmaterialet.

Skrivehandlinger i A-opgaven

De skrivehandlinger, du skal anvende i A-opgaven, er analyseog interpret.

To analyse

To analyse betyder at undersøge teksten nærmere: dens bestanddele, virkemidler, temaer osv.

To interpret

To interpret betyder at forklare, hvordan de enkelte bestanddele skal forstås i tekstens

sammenhæng og dermed at klarlægge tekstens budskab.

Skrivehandlinger i B-opgaven

De skrivehandlinger, du skal anvende i opgave B, er analyseog discuss.

To analyse

To analyse betyder at undersøge teksten nærmere: dens bestanddele, virkemidler, temaer osv.

To discuss

To discuss betyder at belyse holdninger til et emne. Emnet vil fremgå af opgaveformuleringen. En diskussion stiller forskellige og ofte modsatrettede synspunkter op mod hinanden og argumenterer for og imod dem.Det er ikke dine egne synspunkter, der skal diskuteres, men derimod de synspunkter der fremstilles i tekstmaterialet, suppleret at andre synspunkter, som du selv finder i tekster fra internettet. Diskussionen kan afsluttes med argumenteret personlig stillingtagen.

Hvordan skal internettet bruges?

I delprøve 1 og delprøve 2 opgave A kan du bruge internettet, mens du i delprøve 2 opgave B skalbruge det til at finde og udvælge materiale der kan bruges i diskussionen af opgavens emne.

Dine kilder til delprøve 2 skal være engelsksprogede, og du skal huske at lave kildehenvisninger.

Bedømmelsen af din besvarelse

Bedømmelsen af din besvarelse er en helhedsvurdering der både ser på din opgaves struktur og form, indhold og dit sprog.

Relevante faglige mål i engelsk

–forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner

–give en længere, velstruktureret skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen

–gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof, herunder film

–analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt mediestof, herunder film, med anvendelse af faglig terminologi

–perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

–anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold

–orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder

–analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi

–anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

–demonstrere indsigt i fagets identitet og metoder.


Skriftlig eksamen i engelsk B-niveau på STX

Skriftlig eksamen varer 5 timer og består af delprøve 1 og delprøve 2. Den første handler om grammatik og stilistik og tester dermed din viden om det engelske sprog. Besvarelsen skrives på dansk. I delprøve 2 skal du vælge mellem to opgavetyper, men for begge gælder det, at der prøves i skriftlig fremstilling og tekstanalyse. Besvarelsen skrives på engelsk.

Eksamensform:

Delprøve 1

-Delprøve 1 skal besvares på 1 time

-Der må ikke anvendes hjælpemidler

-Indgår med 1/5 i den samlede bedømmelse

-Delprøven består af 4 dele:

-A) Fejlretning: Du præsenteres for ca. 10 sætninger med en fejl i hver. Du skal herefter 2 ting; 1) skrive den korrekte sætning og 2) forklare fejlen med brug af grammatiske begreber

-B) grammatisk opgave – fx indsætningsopgave– med fokus på et særligt område. Det kunne fx være adjektiver/adverbier

-C) Analyse af stilistiske virkemidler (sprogligt fokus). Her får du et et kortere tekstuddrag, hvor du fx kan blive bedt om at se på tekstens sproglige stil – altså fx ordvalg, grad af grammatisk korrekthed, anvendelse af slang, stavemåde, tegnsætning og andet.

-D) oversættelse af korte sætninger.

-Skulle du blive færdig før tid, er det en rigtig god idé at begynde at læse teksterne til delprøve 2 (trods manglende mulighed for ordbog)

Delprøve 2

-Delprøve 2 skal besvares på 4 timer

-Der må gerne anvendes faglige hjælpemidler, hvilket også gælder elektroniske på internettet. Dette gælder dog kun for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

-Opgavebesvarelsen skal have et samlet omfang på 700-1000 ord

-Indgår med 4/5 i den samlede bedømmelse

-Man vælger mellem to opgaver: A-opgaven eller B-opgaven

A-opgaven erbaseret på sagprosa, typisk et antal artikler om sammen emne

B-opgaven er baseret på en fiktionstekst, typisk en novelle

Inden for hver af de to opgavetyper er der en række delopgaver, der alle skal besvares

Opgave A: Paper, som kan anvende følgende skrivegenrer/-handlinger;

A paper skrives ikke som sammenhængende tekst, men derimod som klart adskilte afsnit – angivet med nummer.

“The texts in Section A focus on [emnet]. Write a paper (700-1000 words) in which you

answer the following questions. Answer the questions separately.”

I besvarelsen til spørgsmål 2 i opgaveformuleringen skal inddrages korte citater.

Eksempler på spørgsmål (skrivehandlinger/skrivegenrer):

Summary

En sammenhængende, loyal gengivelse af hovedindholdet i en tekst. Præsentér indledningsvis kort teksten formelt og indholdsmæssigt (forfatter, titel, hovedtema). Undgå (usammenhængende) opremsning af konkrete eksempler. Find ud af, hvad tekstens overordnede emne / vinkel er. Undgå løft fra teksten, skriv med dine egne ord. Et ’summary’ skal ikke indeholde citater. Det skrives i nutid.

An Outline

En overordnet, koncentreret og fokuseret sammenfatning af et bestemt emne. Med fokuseret menes, at der er valgt en vinkel på teksterne. Typisk bliver du bedt om at gøre rede for teksternes holdninger til et emne (det overordnede emne). Arbejd struktureret: Efter en kort indledning, hvor teksterne (titel, forfatter og årstal) samt fokus præsenteres, gennemgås teksterne ud fra den givne indfaldsvinkel. Afrund (eller sammenstil løbende) med en kort sammenstilling af teksterne ud fra det fokus, der er anlagt. Du skal IKKE give udtryk for din egen mening. Der kan med fordel indgå centrale citater fra teksterne.

Comment on

Her overvejes teksten oplysninger, fx ved at diskutere tekstens påstande (se nedenfor) eller ved at perspektivere til andre tekster eller sammenhænge. Det er dermed ikke et subjektivt svar, der ønskes.

A Discussion / discuss

Fremsættelse af forskelligesynspunkter og holdninger til en sag samt argumentation for disse. For at man kan tale om en diskussion, skal der fremstilles modsatrettede synspunkter. Du kan finde argumenterne i tekstmaterialet og måske tilføje nogle. Der skal altså argumenteres nuanceret:on one hand – on the other. Brug af mindmap kan hjælpe dig til at få en vis struktur på diskussionen, så du afslutter én indfaldsvinkel, før du kaster dig ud i den næste. Der er en vis risiko for at komme til at køre i ring. Undgå det. Diskussionen kan munde ud i en konklusion med personlig stillingtagen (på baggrund af argumenterne fra analysen).

Opgave B: An Essay

Denne besvarelse skrives som en sammenhængende tekst (se nedenfor)

“Write an essay (700-1000 words) in which you analyse and interpret ‘XX’. Your essay must

include the following points: …”

An Essay

”To analyse” betyder at undersøge teksten nærmere - dens bestanddele, virkemidler, temaer osv. Altså fx setting, characterization, narrator, POV, theme osv.

”To interpret” betyder at forklare, hvordan de enkelte bestanddele skal forstås i tekstens sammenhæng og dermed at klarlægge tekstens budskab.

Vær opmærksom på, hvad du bliver bedt om i opgaveformuleringen - fx setting, characterization; da disse elementer som minimum skal være med i besvarelsen. Hvis duskal diskutere en problemstilling foregår det ud fra tekstens argumenter for og imod og er dermed ikke en subjektiv besvarelse.

Besvarelsen skrives som sammenhængende tekst- husk indledning, ’krop’ med analyse og afslutning, der skal være tale om en afrundet tekst. Indledning og konklusion skal hænge sammen og undervejs skal der være en rød tråd.Også her kan du med fordel lave et mindmap for at få styr på strukturen. Indledningen må gerne være fængende – altså fx kunne du stille et spørgsmål, som besvares i konklusionen, slå temaet an eller andet; det er en ’teaser’ til læseren. Husk at præsentere teksten i indledningen (forfatter, titel, årstal).

Husk at inddrage citater (som bruges til at konkludere ud fra og ikke bare til at illustrere det allerede skrevne).

Bedømmelse

Der lægges vægt på eksaminandens beherskelse af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk (UVM) – altså graden af grammatisk korrekthed, brugen af faste udtryk/fraser, evnen til formidle til læseren og indholdet af tekstanalysen. Du får en samlet karakter.

Skriftlig eksamen i engelsk B-niveau på HF

Den skriftlige prøve er et todelt centralt stillet opgavesæt. Hele opgavesættet udleveres ved prøvens start.

Prøvens varighed er i alt 5 timer. I den første time må computer og faglige hjælpemidler ikke benyttes.

Efter 1 time indsamles alle besvarelser af første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler, herunder elektroniske, benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt

Hvad er delprøve 1?

-Delprøve 1 skal besvares på 1 time

-Der må ikke anvendes hjælpemidler

-Der skal demonstreres sproglig paratviden og grammatiske færdigheder

-Delprøven består af fejlretningsopgaver,3 specifikke grammatiske opgaver (bl.a.indsætningsopgaver) og oversættelse af korte sætninger

-Indgår med 1/5 i den samlede bedømmelse

Hvad er delprøve 2?

-Delprøve 2 skal besvares på 4 timer

-Der må gerne anvendes faglige hjælpemidler

-Opgavebesvarelsen skal have et samletomfang på 600-900 ord

-Indgår med 4/5 i den samlede bedømmelse

-Man skal vælge mellem to opgaver: A-opgaven eller B-opgaven

A-opgaven erbaseret på sagprosatekster (non-fiction), typisk et antal artikler om samme emne

B-opgaven er baseret på en fiktionstekst, typisk en novelle

Inden for hver af de to opgavetyper er der en række delopgaver, der alle skal besvares

Hvilke genrer / skrivehandlinger indgår?

Summary

-Skal indledningsvis kort præsentere teksten formelt (genre, titel, forfatter, udgivelsesår) og indholdsmæssigt; find ud af hvad tekstens overordnede emne / vinkel er.

-Skal skrives i nutid

-Skal loyalt og objektivt gengive hovedindholdet i en tekst (hvor, hvornår, hvem, hvad). I A-opgaven skal et summary give et overblik over artiklens centrale påstand, ideer, eksempler og de væsentlige argumenter

0 thoughts on “Hvad Er Et Essay Engelsk Ordbok”

  -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *