Voetnoten Mla Bibliography

 

 

Bibliografische conventies

Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen

  

 

 

Januari 2007

 

 

Universiteit van Amsterdam

Faculteit der Geesteswetenschappen

Afdeling Kunst- en cultuurwetenschappen     


 

 

Inhoudsopgave

 

1.Wat zijn bibliografische conventies?  2

2. De literatuurlijst   2

2.1 Wat en waar  2

2.2 Titel van de lijst  2

2.3 Volgorde  2

3. De ‘MLA-stijl’2

4. De vorm van de literatuurverwijzing: de titelbeschrijving   2

4.1 De drie basiselementen: auteur, titel, overige informatie  2

4.2 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van boeken en bundels  2

4.3 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van artikelen  2

4.4 Voorbeelden van elektronische en andere uitgegeven bronnen  2

5. Afbeeldingen   2

5.1 Algemene regels  2

5.2 Voorbeelden van vermeldingen van originele afbeeldingen  2

5.3 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van afbeeldingen in gedrukte bronnen  2

6. Gebruik van noten   2

6.1 Algemene regels  2

6.2 Praktische aanwijzingen  2

7. MLA-aanwijzingen op het Internet   2

8. Tekstconventies  2


1. Wat zijn bibliografische conventies?

 

Stel je voor dat je in een tekst leest: ‘Plato zegt ergens dat alles uit zijn tegendeel voortkomt’. Vervolgens merk je dat de schrijver van de tekst uitvoerig uitlegt waarom deze bewering van Plato niet klopt. Je zult je dan al snel afvragen: waar zegt Plato dat eigenlijk en hoe zegt hij dat precies en in welke context? Zeker als je wilt beoordelen of de schrijver al dan niet gelijk heeft. Om die reden vermijd je als schrijver van academische teksten zulke vage aanduidingen als ‘Plato zegt ergens’. Het is een goed gebruik om nauwkeurig aan te geven waar Plato een en ander zegt en bij voorkeur ook zo precies mogelijk hoe hij dit precies verwoordt en in welke context deze uitspraak voorkomt.

            Een verslag van wetenschappelijk onderzoek onderscheidt zich van een ‘alledaagse’ tekst doordat de lezer onder andere de mogelijkheid wordt geboden de beweringen van de auteur te verifiëren. Dit gebeurt door verwijzingen naar gebruikte informatie (primaire of secundaire bronnen, maar ook digitale informatie) in het verslag op te nemen, de zogenaamde bronvermelding. In de geesteswetenschappen is het vaak nodig om, als men tot een weloverwogen kritisch oordeel wil komen, andere teksten waarnaar verwezen wordt er op na te lezen. De lezer is zodoende in staat zich een oordeel te vormen over de aard en betrouwbaarheid van de tekst.

Bronvermelding is een essentieel onderdeel van het wetenschappelijk bedrijf. Het stelt lezers van een tekst (of onderzoeksverslag) niet alleen in staat om het betoog van de auteur op specifieke onderdelen te controleren, maar ook om te bepalen in hoeverre een auteur eigen inzichten en oordelen presenteert dan wel vooral gebruik maakt van de ideeën van anderen. Als schrijver van een wetenschappelijke tekst heb je de plicht om een kritische benadering van je tekst zoveel mogelijk te vergemakkelijken. Dit doe je in de eerste plaats door heldere presentatie en goede argumentatie, maar ook door je bronnen consciëntieus te documenteren.

Op zich is er niets op tegen om gebruik te maken van andermans ideeën, maar dat moet dan wel op een juiste wijze verantwoord worden. Dat geldt zowel voor het (letterlijk) citeren van een andere auteur als het parafraseren, het in eigen woorden weergeven van de gedachtegang van die andere auteur. In beide gevallen is bronvermelding vereist. Als er geen bron wordt vermeld bij een bepaalde uitspraak of beschrijving van een gedachtegang, gaat de lezer ervan uit dat de uitspraak of bewering van de auteur zelf is. Het zonder bronvermelding gebruiken van citaten of geparafraseerde teksten is plagiaat en dus strafbaar. Dat geldt ook voor het ‘knippen-en-plakken’ uit internetbronnen. Bronvermelding mag alleen achterwege gelaten worden als het gaat om feiten (Pim Fortuyn is op 6 mei 2002 doodgeschoten) en meningen die gemeengoed zijn geworden (Nederland was in de eerste helft van de twintigste eeuw een verzuilde samenleving).

           

Om een tekst te verantwoorden, beschikt de auteur over verschillende middelen. In de inleiding van de tekst geeft de auteur vaak aan op welke vraagstelling het onderzoek is gebaseerd, waar de beperkingen en grenzen van het onderzoek liggen en op welke soort bronnen het onderzoek is gebaseerd. Soms wordt ook de stand van de wetenschap in een aparte paragraaf vermeld, evenals een beknopte historiografie: wie heeft er eerder over dit onderwerp geschreven en op welke wijze? Via de voet- of eindnoten of in de tekst zelf verwijst de auteur naar de vindplaats van specifieke inzichten, gebeurtenissen, etc. en kan gecontroleerd worden of een auteur een bron of publicatie juist citeert of parafraseert. In de literatuurlijst die volgt op de tekst, worden op precieze, consciëntieuze en consistente wijze alle relevante documenten (zgn. ‘ bronnen’) vermeld waar in de tekst naar wordt verwezen. Dit hoofdstuk richt zich op de laatste twee onderdelen: de verwijzing naar de gebruikte bronnen.

 

Er zijn verschillende manieren waarop je de informatie over de literatuur die je gebruikt hebt, kunt opschrijven. Hoe het precies moet, wordt door bibliografische conventies bepaald. Dit zijn geen wetten zoals het begrip conventie al aangeeft, maar in de wetenschap (of een specifieke discipline) ontstane gewoontes om lezers in te lichten over gebruikte bronnen zoals boeken, artikelen in tijdschriften, catalogi, feestbundels, films en video’s, en tegenwoordig steeds vaker: internetbronnen. In die conventie is vastgelegd op welke wijze gegevens als de auteursnaam, de titel van een tekst, plaats en jaar van uitgave, de vindplaats op het World Wide Web, kortom: alle gegevens die een lezer nodig heeft om iets terug te kunnen vinden, worden vastgelegd en geordend. In feite is het vooral een soort lay-out afspraak, die het de lezer zo gemakkelijk mogelijk maakt om de gebruikte informatie terug te vinden. 

Een bibliografische conventie is dus een afspraak om op een bepaalde, gestandaardiseerde wijze verantwoording af te leggen over de gebruikte informatie, zodat verificatie mogelijk is en plagiaat kan worden voorkomen. Er bestaat echter geen universeel toegepaste bibliografische conventie, die in alle disciplines overal ter wereld op dezelfde wijze wordt toegepast. Integendeel, per discipline kunnen bibliografische conventies verschillen en zelfs binnen disciplines is dat vaak het geval. Daarnaast kunnen bibliografische conventies verschillen per taalgebied, per uitgever en per tijdschrift. Het is dus altijd belangrijk om voor het schrijven van een tekst duidelijkheid te krijgen over welke bibliografische conventie gebruikt moet worden en er vervolgens ook voor te zorgen dat je deze bibliografische conventie op een consequente wijze toepast. Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt door een aantal (historisch-letterkundige) opleidingen gebruik gemaakt van de zogenoemde MLA-stijl (vernoemd naar de Amerikaanse Modern Language Association), maar het is zeker niet de enige. Andere bekende voorbeelden zijn de bibliografische conventies van de APA (American Psychological Association for scholarly manuscripts, gebruikt bij opleidingen moderne letterkunde, taalkunde en taalbeheersing), van Harvard en van Oxford. Soms zijn de verschillen klein, maar de beschrijving van één en hetzelfde boek levert toch steeds een ander resultaat op. Zie bijvoorbeeld onderstaande voorbeelden waarin het boek Citaat en plagiaat van Sander Schroevers uit 2005 beschreven wordt volgens vijf verschillende conventies:

 

APA:

Schroevers, S. (2005). Citaat en plagiaat. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

 

Harvard:

Schroevers, S 2005, Citaat en plagiaat, Kluwer, Alphen aan den Rijn.

 

MHRA:

Schroevers, Sander, Citaat en plagiaat (Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2005)

 

MLA:

Schroevers, Sander. Citaat en Plagiaat. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2005.

 

Oxford:

SCHROEVERS, Sander. Citaat en plagiaat. Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2005.

 

Alhoewel in alle vijf gevallen precies die informatie wordt gegeven die noodzakelijk is om de betreffende publicatie op te zoeken, zijn er steeds kleine verschillen in de volgorde van de elementen in de beschrijving en in de interpunctie. Het door elkaar gebruiken van verschillende conventies is dan ook uit den boze. Een eenmaal gemaakte keuze moet consequent toegepast worden.


Bibliografische conventies hebben niet alleen betrekking op de wijze waarop gebruikte bronnen in een literatuurlijst worden opgenomen, maar ook op de wijze waarop in een tekst verwijzingen (ook wel referenties of noten genoemd) naar geciteerde of geparafraseerde literatuur of andere bronnen worden opgenomen. Soms gebeurt dat in de tekst (APA stijl: bijv. Schroevers, 75), maar vaker gebeurt dat door het gebruik van voet- of eindnoten (zoals gebruikelijk bij de MLA stijl). Vuistregel is hier: in de literatuurlijst staat de volledige beschrijving, in de noten staat een korte verwijzing. Voetnoten staan onderaan de pagina waarop ze betrekking hebben; eindnoten staan integraal aan het slot van de tekst vermeld. Hoe voet- en eindnoten zijn samengesteld hangt vervolgens weer af van de gekozen bibliografische conventie.


Samengevat: voet- en eindnoten en een literatuurlijst vormen essentiële onderdelen van een wetenschappelijke tekst. De vormgeving van deze onderdelen wordt bepaald door de bibliografische conventie die door de publicerende of oordelende instantie (docent) wordt gevraagd. Belangrijker dan de keuze voor de ene of de andere conventie, is het consequent en consistent toepassen van een eenmaal gekozen conventie.


 

2. De literatuurlijst

2.1 Wat en waar

De literatuurlijst bevat een opgave van alle bronnen en literatuur die in het werkstuk, artikel of boek waar de lijst onderdeel van uitmaakt, genoemd zijn. Elke informatiebron wordt hierbij zodanig beschreven dat de bibliografische naspeurbaarheid optimaal wordt gediend. De literatuurlijst staat in de regel helemaal achteraan (in werkstukken en artikelen) of bijna helemaal achteraan, vlak voor de index (in boeken), en in ieder geval na de hoofdtekst en eventuele eindnoten.

2.2 Titel van de lijst

De literatuurlijst is een apart onderdeel (dus niet een hoofdstuk of paragraaf) van het werkstuk of de publicatie, en heeft een eigen, ongenummerde, titel. Een gebruikelijke en goede titel is: ‘Literatuur’. Een minder goede titel is ‘Bibliografie’,  omdat een bibliografie  strikt genomen  iets heel anders is, namelijk een op zichzelf staande uitgave die als doel heeft om alles wat over een bepaald onderwerp gepubliceerd is (binnen zekere grenzen), te catalogiseren. Hoewel het in Engelstalige  publicaties niet ongebruikelijk  is om ‘Bibliography’ boven een literatuurlijst te zetten, zullen zorgvuldige uitgevers dit veranderen in ‘Selective Bibliography’ of ‘References’.

2.3 Volgorde

Omtrent de volgorde van de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst gelden de volgende regels:

·         De publicaties in een literatuurlijst worden alfabetisch geordend op de achternaam van de (eerste) auteur;

·         Als er geen auteur bekend is (anonieme werken, publicaties van instellingen, andere dan persoonlijke websites) wordt alfabetisch geordend op het eerste hoofdwoord van de titel;

·         Als verschillende publicaties van dezelfde auteur in de lijst voorkomen, worden ze geordend op jaar van publicatie. Soms helpt ook dat niet, als van dezelfde auteur publicaties van hetzelfde jaar worden vermeld. Dan rangschik je de publicaties op de titel, en voeg je letters (a, b, c enz.) aan het jaartal toe;

·         Als van dezelfde auteur zowel publicaties voorkomen die deze alleen heeft geschreven als publicaties waar hij of zij de eerste auteur van is, noem  je eerst alle publicaties van de eerste soort en dan die van de tweede;

·         Soms worden literatuurlijsten in secties verdeeld, waarbij bijvoorbeeld eerst boeken, dan artikelen, dan overige bronnen worden vermeld. Dit kun je beter niet doen. De hoofdregel: ‘maak het de lezer zo gemakkelijk mogelijk’ wordt hierdoor niet gediend.

Dit dient weer het gemak van het terugvinden: in de noten worden achternaam en jaar vermeld.


 

3. De ‘MLA-stijl’

 

Om studenten een flexibele notatiemethode aan te bieden die ook geschikt is voor toepassing in digitale bibliografieën zoals EndNote, is besloten de zogenoemde MLA-stijl te gebruiken.De afkorting ‘MLA’ staat voor The Modern Language Association (of America).

         De MLA geeft onder meer twee handboeken uit waarin uitgebreid de regels beschreven staan voor het maken van titelbe­schrij­vingen, voor het citeren van bronnen en bijvoorbeeld voor de indeling van werkstukken. Het MLA style manual and guide to scholarly publishing is een handleiding die bedoeld is voor afgestudeerden, wetenschappers en professionele auteurs. Het MLA handbook for writers of research papers is iets eenvoudiger en minder uitgebreid (hoewel beide publicaties dezelfde regels hanteren) en richt zich specifiek op studenten die schriftelijk verslag moeten doen van onderzoek. Het is deze laatste publicatie die binnen ons onderwijsinstituut veel gebruikt wordt. Het wordt dan ook aanbevolen dit boek aan te schaffen.

         Op het internet is een aantal websites te vinden waarin nadere informatie over de MLA-stijl gevonden kan worden en waar de helpende hand geboden wordt bij het oplossen van problemen met vormgeving, bronvermeldingen en dergelijke. In § 6 is een korte bespreking van enkele van deze websites opgenomen. Zie ook blackboard.

         Op sommige punten wijkt deze handleiding af van de MLA-conventies. Wij hebben er voor gekozen om het systeem zo veel mogelijk in het Nederlands te doen. In plaats van ed. (editor) gebruiken we bijvoorbeeld de afkorting red. (redactie). De gedachte hierachter is dat de meeste werkstukken in het Nederlands geschreven zullen worden. De MLA kiest voor dubbele aanhalingstekens bij verwijzing naar titels van artikelen. Wij hebben er voor gekozen om dit met enkele aanhalingstekens te doen omdat dit internationaal steeds gebruikelijker wordt.

 


 

4. De vorm van de literatuurverwijzing: de titelbeschrijving

4.1 De drie basiselementen: auteur, titel, overige informatie

Elke beschrijving van een gedrukte publicatie bevat als regel drie elementen. De gegevens voor de titelbeschrijving worden overgenomen van de titelpagina van de publicatie en niet van het omslag, omdat dit laatste soms afwijkt.

         Elk werk wordt geïdentificeerd aan de hand van drie basiselementen:

(1)   de naam van de auteur(s)

(2)   de titel van het werk of de bron

(3)   informatie over plaats en tijd van publicatie

Deze elementen worden in een titelbeschrijving in deze volgorde genoemd. De elementen worden gescheiden door een punt:

Auteur. Titel. Publicatie-informatie.

Als de titelbeschrijving meer regels omvat, dan wordt vanaf de tweede regel ingesprongen.

Ad 1. De naam van de auteurs(s)

·               Hoofdregel: plaats de achternaam van de auteur vooraan, gevolgd door een komma, daarna de voornaam of -letter(s), en dan het eventuele voorvoegsel van de achternaam zoals ‘van’ of ‘den’. Eindig met een punt.

·               Neem de naam ongewijzigd over van de titelpagina. Gebruik alleen initialen als de titelpagina dat ook doet. Laat titels en academische graden achterwege.

Guilbaut, S. of Freedberg, David.

Ad 2. De titel van het werk of de bron

·               Hoofdregel: noem de hele titel, inclusief de ondertitel. Scheid een eventuele ondertitel van de hoofdtitel door een punt in plaats van een dubbele punt zoals de MLA voorschrijft. Sluit af met een punt tenzij de titel eindigt op een ander leesteken, zoals een vraagteken. Vermijd hoofdletters als die niet strikt door de spelling worden voorgeschreven.

·               Titels worden typografisch onderscheiden van andere informatie. Titels worden gecursiveerd. Onderstrepen mag ook, maar niet beide tegelijk, tenzij een deel van de titel zelf ook gecursiveerd is. In het MLA-handboek worden alle titels onderstreept. Dit is in de praktijk een aanwijzing voor drukkers/zetters dat de tekst hier schuin gedrukt moet worden. In een geprinte tekst kan het beste italic (cursief) worden gebruikt.

      How New York stole the idea of modern art. of:How New York stole the idea of modern art.

·               Er is een typografisch onderscheid tussen boektitels en titels van artikelen: deze laatste worden tussen (enkele) aanhalingstekens geplaatst.

·               Gebruik in tegenstelling tot wat de MLA voorschrijft bij (Engelse) titels bij voorkeur geen hoofdletters voor zelfstandige naamwoorden. Ook hier geldt weer de regel: wees consequent.

·               Titels in een andere taal dan een van de drie moderne talen (Duits, Frans, Engels) worden eerst in de oorspronkelijke taal genoemd, daarna volgt tussen vierkante haakjes de vertaling. Deze wordt niet gecursiveerd of onderstreept.

Ad 3. Informatie over de publicatie

·               Hoofdregel: noem de stad waar het werk is gepubliceerd, gevolgd door een dubbele punt, (eventueel) de naam van de uitgever, komma en het jaar van uitgave.

·               Gebruik voor de naam van de steden zo veel mogelijk de Nederlandse namen en volg de officiële spelling.

·               Waar het boek twee of meer plaatsen vermeldt, alleen de eerste of voornaamste plaats noemen, gevolgd door ‘enz.’ of ‘etc.’. Is geen plaatsnaam bekend, dan wordt dit aangeduid met ‘z.pl.’, ‘n.p.’ of ‘s.l.’(sine loco).

·               De naam van de uitgever wordt niet altijd in literatuurlijsten genoemd, maar het wel noemen heeft de voorkeur. De keuze van het vermelden moet voor alle publicaties hetzelfde zijn. Wanneer de uitgever achterwege blijft, wordt een komma geplaatst tussen plaats en jaar van uitgave.

New York: Knopf, 1991. of: New York, 1991.

·               Noteer de uitgeversnaam in de kortst mogelijke, maar nog steeds herkenbare vorm. Dus: ‘Harcourt’ in plaats van ‘Harcourt, Brace and World’.

·               Het jaar van uitgave wordt genoteerd in Arabische cijfers. Noteer het vroegste jaar, tenzij sprake is van een herziene editie. Neem dan het jaar waarin de nieuwe editie is uitgegeven als jaar van uitgave en geef informatie over de druk na de titel.

·               Is geen jaar bekend, dan: ‘z.j.’, ‘s.d.’ of ‘s.a.’(sine dato of sine anno) vermelden.

·               Vermeld om welke druk van een boek het gaat wanneer dat staat vermeld. Noem eventuele informatie over de druk na de titel en vóór de plaats van uitgave.

Newcomb, Horace, red. Television. The critical view. 5e druk. New York: Oxford UP, 1994.

Soms wordt extra informatie genoemd, bijvoorbeeld wanneer een boek onderdeel uitmaakt van een serie. De naam van de serie volgt dan na de titel van het boek.

4.2 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van boeken en bundels

Achternaam auteur, Initialen of voornamen. Titel. Druk. Stad: Uitgever, Jaar van uitgave.

Anonieme werken

·               Hoofdregel: Anonieme werken worden gealfabetiseerd op het eerste hoofdwoord van de titel.

Macmillan encyclopedia of architects. New York, 1982.

Boek met één auteur

·               Hoofdregel: van werken met één auteur worden voornamen of initialen geheel overgenomen van het titelblad.

Geel, Rudolf. Hoe zet ik mijn gedachten op papier. Het schrijven van essays, wetenschappelijke teksten en groepsverslagen. Muiderberg: Coutinho, 1977.

Boek met twee of drie auteurs

·               Hoofdregel: noteer de namen zoals vermeld op de titelpagina – dit is niet per se alfabetisch! Draai voor- en achternaam van de eerstgenoemde auteur om, dan een komma. Vermeld daarna voor- en achternaam – in die volgorde – van de andere auteur(s).

Thompson, Kristin, David Bordwell. Film history. An introduction. New York: McGraw-Hill, 1994.

Rabkin, Eric S., Martin H. Greenberg, Joseph D. Olander, red. No place else. Explorations in utopian and dystopian fiction. Carbondale: Southern Illinois UP, 1983.

Boek met meer dan drie auteurs

·               Hoofdregel: bij meer dan drie auteurs: vermeld alleen de eerste auteur met toevoeging van ‘e.a.’ of ‘et al.’ (et alii).

·               Na de (laatste) afkortingspunt van ‘e.a.’ of ‘et al.’ volgt geen tweede punt.

Buck, Pieter de, e.a. Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk. 6e herziene druk. Den Haag: Nijgh en Ditmar, 1992.

Vertaald boek

·               Hoofdregel: zet de naam van de vertaler na de titel, met de toevoeging ‘Vert.’ ervoor.

·               Het genoemde jaartal is dat van de vertaling, niet van het origineel.

·               Geef eerst de auteur van het origineel.

Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. Vert. Norman Kemp Smith. New York: St. Martin’s Press, 1965.

Proefschriften (dissertaties)

·               Hoofdregel: na de punt van de gecursiveerde titel van het boek volgt de omschrijving ‘Diss.’ Vermeld dan de universiteit en het jaartal van de promotie. Hierna volgen de gegevens van de uitgave.

·               Bij niet gepubliceerde proefschriften wordt de titel niet gecursiveerd maar tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. Vermeld dan de universiteit en het jaartal van de promotie.

·               Vermeld alleen diss. wanneer dit expliciet uit de titelpagina of andere gegevens blijkt.

Sonderen, Peter C. Het sculpturale denken. De esthetica van Frans Hemsterhuis. Diss. Universiteit van Amsterdam, 2000. Leende: Damon, 2000.

Bundels van met name genoemde redacteur(-en)

·               Hoofdregel: plaats na de naam van de redacteur een komma en vervolgens ‘red.’ Na de afkortingspunt van ‘red.’ volgt geen tweede punt

Sneeuw, Arie, red. Moderne Middenamerikaanse verhalen. Amsterdam: Van Gennep, 1984.

Niet-Nederlandstalige bundels

Dittmann, Lorenz, red. Kategorien und Methoden der deutschen Kunstgeschichte 1900-1930. Stuttgart: Franz Steiner, 1985.

Foster, Hal, red. The Anti-Aesthetic. Essays on postmodern culture. Washington: Bay Press, 1983.

Sollers, Philippe, red. Théorie d’ensemble.Parijs: Du Seuil, 1968.

Bundel zonder met name genoemde redacteur

Kunst van nu. Encyclopedisch overzicht vanaf 1960. Amsterdam: Bezige Bij, 1971.     

Deelwerken

Encyclopedia of world art, 16 vols. New York etc., 1959-1968.

Publicatie van een instelling

·               Indien het een publicatie betreft die niet door een of meer auteurs is samengesteld maar door een instantie: commissies, departementen e.d. In dat geval wordt achter de titel de instantie vermeld die voor de inhoud verantwoordelijk is.

Rapport van de Commissie van advies voor de integratie geïnstalleerd op 8 april 1976 door de minister van Buitenlandse Zaken. Departement van Buitenlandse Zaken. ‘s-Gravenhage, 1976.

Bronnenpublicatie, collectie-, tentoonstellings-, museum- of veilingcatalogus

·               Net zoals een boek, met of zonder auteur of redacteur. Eventueel nadere toelichting achter de titel. Hetzelfde geldt voor een fotomechanische herdruk.

Bozo, Dominique. ‘Introduction.’ La collection du Musée National d’Art Moderne. [mus.cat.] Parijs, 1986.

·               Plaats eventueel een nadere toelichting, zoals museumcatalogus [mus.cat.], achter de titelbeschrijving. De vierkante haken geven aan dat het genoemde niet tot de titelgegevens behoort.

Le beau idéal, ou l’art du concept. [tent.cat.] Parijs: Musée du Louvre, 1989.

·               Plaats bij een tentoonstellingscatalogus [tent.cat.] achter de titel. Vaak is een catalogus op naam van een auteur of redacteur gesteld, zodat de toevoeging duidelijk maakt dat het hier om een tentoonstellingscatalogus gaat. Vermeld na de plaats om welk museum het gaat. Bij een reizende tentoonstelling worden de plaatsen genoemd, onderscheiden door een schuine streep. De namen van de musea worden vermeld achter de plaats.

 

4.3 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van artikelen

Artikelen in een tijdschrift

·               Hoofdregel: na de naam van de auteur wordt de titel van het artikel tussen enkele aanhalingstekens weergegeven. Dan volgt de gecursiveerde naam van het tijdschrift, de jaargang, het deelnummer, tussen haakjes het jaar van uitgave en, na een dubbele punt, de paginanummers. Wanneer de delen van een jaargang niet doorgenummerd zijn of geen doorlopende paginanummering hebben, vermeld dan de datum, maand of het seizoen van verschijnen, bijvoorbeeld: (lente 2005).

Achternaam auteur, Initialen of voornaam. ‘Titel artikel.’ Titel tijdschrift, jaargang, nummer (jaar van uitgave): paginanummers.

·               Plaats van uitgave, uitgever, redacteuren en dergelijke worden nooit genoemd.

·               Voeg eventueel ‘nr.’ of ‘jrg.’ toe. Wees consequent in het gebruik.

·               Paginanummers mogen aangegeven worden zonder ‘p.’, met één ‘p.’ of met twee ‘p’s’, dus: 28-34, p. 28-34 of pp. 28-34. Tussen ‘p.’ en cijfer altijd een spatie. Verwijzingen na een dubbele punt. Wees ook hier consequent.

Altman, Rick. ‘The future of sound studies.’ Iris, nr. 27 (Spring 1999): p. 3-9.

Lipkin, Stephen N. ‘Real emotional logic: persuasive strategies in docudrama.’ Cinema Journal, jrg. 38, nr. 4 (1999): p. 68-86.

Waardenburg, André. ‘Los amantes del circulo polar: gevangen in hun eigen cirkel.’ Skrien, 237 (oktober 1999): p. 18-19.

Artikelen in een bundel met één of meer auteurs of redacteuren

Achternaam auteur. Initialen of voornamen. ‘Titel.’ In: Achternaam redacteur, Initialen of voornamen, red. Titel. Druk. Stad: Uitgever, Jaar van uitgave: paginanummers.

Dit is vergelijkbaar met de notering van een artikel uit een boek. Voor de duidelijkheid kun je na de titel van het artikel het woordje ‘In:’ toevoegen.

Lotman, Jurij Michajlovic. ‘Teksttypologie en de typologie van de tekstexterne verbanden.’ In: Bronzwaer, W.J.M. e.a., red. Tekstboek algemene literatuurwetenschap. Baarn: Ambo, 1977: p. 107-120.

Als de bundel apart in de literatuurlijst staat, wordt dikwijls in plaats van de volledige titelbeschrijving alleen de auteur en het jaar van uitgave vermeld.

Lotman, Jurij Michajlovic. ‘Teksttypologie en de typologie van de tekstexterne verbanden.’ In: Bronzwaer 1977: p. 107-120.

Artikel van twee of meer auteurs in tijdschrift of bundel

Zie hierboven bij de boektitelbeschrijvingen en de beschrijving van een artikel.

Krantenartikel

Boogaard, Raymond van den. ‘Sovjet-Unie weer terug naar sociaal-realistische kunst.’ NRC/Handelsblad, 13.10.1984: p. 8, kolom 6-8.

·               Datum mag ook als ‘13 oktober 1984’ aangegeven worden.

·               Paginanummers en kolomnummers mogen weggelaten worden (soms noodgedwongen, wanneer informatie uit knipselmappen of uit gedigitaliseerde versies komt).

Interview

Achternaam respondent, Initialen of voornamen. Soort interview. Datum van interview.

·               Met ‘soort interview’ wordt bedoeld: persoonlijk interview, telefonisch interview, e-mail-interview, enzovoorts.

Recensie

Hogenbirk, Kees. ‘In de schoenen van de daders.’ Recensie van Tu Ridi, reg. Paolo en Vittorio Taviani. Skrien, 237 (1999): 65.

‘Chick Flicks.’ Editorial. Sight and Sound, jrg. 9, nr.10 (1999): 3.

 

4.4 Voorbeelden van elektronische en andere uitgegeven bronnen

Cd-rom

·               Hoofdregel: de titelbeschrijving van een cd-rom volgt die van een boek. Vermeld na de titel dat de publicatie een cd-rom betreft.

Braunmuller, A.R., red. Macbeth. Door William Shakespeare. CD-ROM. New York: Voyager, 1994.

Compositie

·               Hoofdregel: de beschrijving van een compositie begint met de naam van de componist. De naam van het werk mag cursief. Dit geldt niet voor de vorm, het opusnummer of de toonsoort.

Beethoven, Ludwig van. Symfonie nr. 8 in F, op. 93.

·               Een gepubliceerde partituur wordt beschreven als een boek.

Beethoven, Ludwig van. Symphony nr. 8 in F, op. 93. 1812. New York: Dover, 1989.

·               Bij mineur-toonsoorten wordt de toonsoort met een kleine letter aangeduid.

Film

·               Hoofdregel: in een filmografie wordt de (oorspronkelijke) filmtitel aangegeven in klein kapitaal, daarna volgen de regisseur, de productiemaatschappij en het jaar van première.

Titel. Reg. Voornaam regisseur Achternaam regisseur. Productiemaatschappij, het jaar van première.

·               Indien relevant kunnen ook de belangrijkste acteurs worden genoemd na de regisseur.

·               Wanneer een film in de lopende tekst wordt genoemd, worden bij de eerste vermelding genoemd: oorspronkelijke titel, het land van herkomst, eventueel de regisseur en het jaar van première. Voorbeeld: Citizen Kane (USA: Orson Welles, 1941).

·               Indien een film- of televisieprogramma uitvoerig wordt behandeld, noteer dan ook de zogenaamde credits in een bijlage. Deze bevatten achtereenvolgens: titel, land, jaar, productiemaatschappij, producent, scenario, regie, camera, montage, muziek en voornaamste acteurs.

It’s a Wonderful Life. Reg. Frank Capra. RKO, 1946.

Geluidsopname

·

Overview of MLA 8 Format

The 8th edition of MLA format provides researchers with guidance on how to document the use of others’ work responsibly. Published in April 2016, the new handbook illustrates examples of citations made in the revised style, and explains how to create two types of citations: full citations that are placed in a works cited list, and in-text citations, which are abbreviated versions of full citations and located in the body of the work.

For a visual guide to MLA 8 citations, see our infographic.

For a PDF guide to general MLA 8 guidelines,click here.

MLA 8th Edition: What’s New?

With the new MLA citation format, a major change was made to how full citations are created and how MLA works cited pages are formatted. Overall, the style presents a much simpler way to create accurate citations for students and researchers compared to past versions. Let’s take a look at the major changes:

1. One standard citation format that applies to every source type

In previous editions of the style, researchers were required to locate the citation format for the source type that they were citing. For instance, if they were trying to cite a scholarly journal article, they would have to find and reference the rules for citing journals. This has become inefficient in modern writing, however, as we are digesting information from a more broad variety of sources than ever before. With information readily available in tweets, Facebook posts, blogs, etc., it has become unrealistic for writers to create citation formats for every source type. To address this, there is now one universal format that  can be used to create citations, which is displayed in MLA 8.

To properly use this new format, the researcher is required to locate the “Core Elements” of each source used in their paper. These “core elements” are what make up the information that will populate each citation. These pieces of information can also be found in the forms in the MLA citation generator.

The “Core Elements” of a citation, along with their corresponding punctuation marks, include the following:

 1. Authors.
 2. Title of the source.
 3. Title of container,
 4. Other contributors,
 5. Version,
 6. Numbers,
 7. Publisher,
 8. Publication date,
 9. Location.

The appropriate punctuation mark must follow each core element, unless it is the final piece. In that situation, the punctuation mark should always be a period.

These core elements are then placed within the citation, and generally follow this format:

Author. Title. Title of the container. Other contributors, Version, Number, Publisher’s name, Date of publication, Location

Here is an example of how an actual citation (in this case, for a book) looks when written using the 8th edition style:

Goodwin, Doris. Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln. Simon & Schuster, 2012.

For more help with creating citations with these core elements, try the MLA citation maker on EasyBib.com.

2. Inclusion of “containers” in citations

When the source you are referencing is actually a small part of a larger source, such as a chapter within a book, the larger source is called the “container,” as it “contains” the smaller source. Generally, the container is italicized and is followed by a comma. For more details on this, see the examples below. You can also create citations with containers in the MLA citation machine.

MLA citation format for citing a title within a container might look as follows:

Source Author(s) Last Name, First Name. “Title of Source.” Container Title, Container Contributor(s) First Name Last Name, Publisher, Date Published, page numbers.

Here is an example full citation of how to cite a book chapter using the 8th edition format:

Uenten, Wesley Iwao. “Rising Up from a Sea of Discontent: The 1970 Koza Uprising in U.S. Occupied Okinawa.” Militarized Currents: Toward a Decolonized Future in Asia and the Pacific, edited by Setsu Shigematsu and Keith L. Camacho, University of Minnesota Press, 2010, pp. 91-124.

3. The ability to use pseudonyms for author names

In order to more efficiently create accurate citations for new source types, it is now acceptable to use online handles or screen names in place of authors’ names.

Formula:

@TwitterHandle. “Content of Tweet.” Twitter, Date, Time, URL (omit http:// or https://).

Example:

@realDonaldTrump. “I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you.” Twitter, 3 Jan. 2017, 6:58 p.m., twitter.com/realDonaldTrump/status/816433590892429312

4. Adding the abbreviations vol. and no. to magazine and journal article citations

In previous versions of the style, there was no indication that the numbers in periodical citations referred to the volume and issue numbers. This has changed in the 8th edition to be clearer to the reader.

Example in MLA 7:

O’Carol, John. “The Dying of the Epic.” Anthropoetics 30.2 (2011): 48-49. Print.

Example in MLA 8:

O’Carol, John. “The Dying of the Epic.” Anthropoetics, vol. 30, no. 2, 2011, pp. 48-49.

5. Inclusion of URLS

Unlike previous editions, the inclusion of URLs in citations is highly recommended by the 8th edition.

Omit “http://” or “https://” from the URL when including it in a citation.

6. Omitting the city of publication

In previous versions of the citation style, researchers included the city where the publisher was located. Today, this information generally serves little purpose and the city of publication can often be omitted.

It is suggested that you include the city of publication if the version of the source differs when published in a different country (example: British editions of books versus versions printed in the United States).

7. Flexibility in citation formatting

In addition to one universal format for all source types, the 8th edition now allows for more flexibility in citation presentation than previous versions of the style. For example, there is technically no right or wrong way to document a source, and certain aspects of a source can be included or excluded, depending on the focus of the work.

For example, if you are citing the movie, Casablanca, and your research project focuses on the main character, Rick Blaine, it would be beneficial to your reader for you to include the name of the actor, Humphrey Bogart, in your citation. Other writers who instead focus on the whole movie in their paper may elect to just include the name of the director in their works cited page.

To create the best and most effective citations, you always should think about which pieces of information will help readers easily locate the source you referenced themselves, should they wish to do so.

More on MLA 8.

8th Edition: Formatting Guidelines

Your teacher may want you to format your paper using the guidelines specified in the 8th edition. If you were told to create your citations in this format, your the rest of your paper should be formatted using the new MLA guidelines as well.  

General guidelines:

 1. Use white 8 ½  x 11” paper.
 2. Make 1 inch margins on the top, bottom, and sides
 3. The first word in every paragraph should be indented one half inch.
 4. Indent set-off quotations one inch from the left margin
 5. Use any type of font that is easy to read, such as Times New Roman. Make sure that italics look different from the regular typeface
 6. Use 12 point size
 7. Double space the entire research paper, even the works cited page.
 8. Leave one space after periods and other punctuation marks, unless your instructor tells you to make two spaces.
 9. You can either create a title page usingEasyBib’s Title Page creator or omit the title page completely and use a header.

To create a MLA header, follow these steps:

 • Begin one inch from the top of the first page and flush with the left margin.
 • Type your name, your instructor’s name, the course number, and the date on separate lines, using double spaces between each.
 • Double space once more and center the title. Do NOT underline, bold, or type the title in all capital letters. Only italicize words that would normally be italicized in the text. Example: Character Development in The Great Gatsby.
 • Do not place a period after the title or after any heading.
 • Double space between the title and first lines of the text.

Example:

Page Numbers

 • Placed in the upper right-hand corner, one half inch from the top, flush with the right margin.
 • Type your last name before the page number. (To make this process easier, set your word processor to automatically add the last name and page number to each page).
 • Do not place p. before the page number.
 • Many instructors do not want a page number on the first page. Ask your instructor for their specific preferences.

Example:

Tables and Illustrations

 • Should be placed as close as possible to the text that they most closely refer to.
 • Label tables with: “Table,” an arabic numeral, and create a title for it.
  • This information should be located above the table, flush left, on separate lines.
  • Format the title the same way as the title of the paper.
  • Underneath the table, provide the source and any notes. Notes should be labeled with a letter, rather than a numeral, so the reader is able to differentiate between the notes of the text and the notes of the table.
  • Use double spacing throughout.
  • Label illustrations with: Fig. (short for figure), assign an arabic number, and provide a caption.
   • The label and caption should appear underneath the illustration.
   • **If the table or illustration’s caption gives complete information about the source and the source isn’t cited in the text, there is no need to include the citation in the works cited page.
 • Label musical scores with: Ex. (short for Example), assign it an Arabic numeral, and provide a caption.
  • The label and caption should appear below the musical illustration.

Use of Numerals

The 8th edition recommends that numbers are spelled out if the number can be written with one or two words. For larger numbers, write the number itself.

Examples:

One, forty four, one hundred, 247, 2 ½, 101

If the project calls for frequent use of numbers (such as a scientific study or statistics), use numerals that precede measurements.

Examples:

247 milligrams, 5 pounds

Here are some other formatting tips to keep in mind:

 • Do not start sentences with a numeral, spell out the number.
 • Always use numerals before abbreviations or symbols, ex. 6 lbs.
 • In divisions, use numbers, ex: In page 5 of the study

8th Edition: Works Cited Lists

The purpose of an MLA works cited list is to display the sources that were used for a project, and to give credit to the original authors of the works that were consulted for a project. Works Cited lists are typically found at the very end of a project. Citations are what make up a works cited list.

Here are some tips on how to create a works cited list for your citations:

 • Citations are listed in alphabetical order by the first word in the citation, which is typically the last name of the author.
 • Each citation should have a hanging indent.

When there are two or more sources with the same author, only include the author’s name in the first citation. In the second or subsequent citations, use three hyphens in place of the author’s name, followed by a period.

Example:

Middlekauff, Robert. The Glorious Cause: The American Revolution. Oxford UP, 2007.

– – -. Colonial America. Oxford UP, 1999.

If the author is listed along with another author, type out the full name of each author, do not use the hyphens and periods.

Example:

Sparks, Nicholas. The Notebook. Warner, 1996.

—. A Walk to Remember. Warner, 1999.

Two or more works by the same author:

Example:

Rosenthal, Amy Krouse, and Tom Lichtenheld. Duck! Rabbit! San Francisco: Chronicle, 2009.

—. Exclamation Mark! Scholastic, 2013.

 • The Works Cited list typically appears at the end of a paper.
 • Make the Works Cited page the next consecutive page number. If the last page of your project is page 12, the Works Cited list will be page 13.
 • An annotated bibliography is different than a Works Cited list. An annotated bibliography includes brief summaries and evaluations of the sources.
 • Use one-inch margins around the page. Double-space the entire document.
 • Place the title of the page (Works Cited) in the center of the page, an inch from the top.
 • Create a double space between the title (Works Cited) and the first citation.
 • Each citation should start on the left margin (one inch from the side of the paper).

Example of a Works Cited List:

Connell, James. “The Battle of Yorktown: What Don’t We Know?” The American History Journal, vol. 19, no. 6, 2005, pp. 36-43.

Middlekauff, Robert. The Glorious Cause: The American Revolution. Oxford UP, 2007.

– – -. Colonial America. Oxford UP, 1999.

The Patriot. Directed by Roland Emmerich, performed by Mel Gibson and Heath Ledger. Columbia Pictures, 2002.

8th Edition: Formatting “Core Elements”

Formatting: Titles

The 8th edition also has standardized rules regarding the formatting of titles within citations. Here are some of the rules pertaining to titles in the new MLA format:

How to Format Book Titles:

When citing book titles, always enter the full title, in italics, followed by a period.  

See the MLA format citation below:

Last Name, First Name. Italicized Title. Publisher, Publication Year.

Click here for additional information on book titles.

How to Format Periodical Titles:

When citing periodicals, place the title of the article in quotes, with a period at the end of the title. The italicized title of the periodical follows, along with a comma.

An MLA format example is below:

Last Name, First Name. “Title of the Article.” Periodical Title.” Publication Year, Page Numbers.

How to Format Website Titles:

When citing a website, the title of the webpage or article is placed in quotation marks, with a period before the end quotation. The title of the website is written in italics followed by a comma. If the name of the publisher differs from the name of the website, include it after the title. Immediately following the publisher is the date that the page or article was published, or posted. Finally, end with the URL. The URL is the website’s address.

The citation format is as follows:

Author’s Last name, First name. “Title of the Article or Individual Page.” Title of the website, Name of the publisher, Date of publication, URL.

Click here for additional information on website titles.

Formatting: Authors

Giving credit to the author of works that you use in your research paper is not only important for citation accuracy, but will prevent plagiarism. In order to include the author’s name in your citation, follow the guidelines listed below:

One Author:

Author formatting: Olsen, Gregg.

Citation example:

Olsen, Gregg. If I Can’t Have You: Susan Powell, Her Mysterious Disappearance, and the Murder of Her Children. St. Martin’s True Crime, 2015, pp. 18-22.

Two Authors:

Place the authors in the order in which they appear on the source. Note that only the lead author’s name is listed last name first; all additional authors are listed by their first name, middle initial if applicable, and then last name:

Author formatting: Bernecker, Sven, and Fred Dretske.

Citation example:

Bernecker, Sven, and Fred Dretske. Knowledge: Readings in Contemporary Epistemology. Oxford: UP, 2007.

Three or More Authors:

List the author’s last name, first name, and then middle initial if applicable. Follow it with a comma, and then add et al. in place of the additional authors:

Author formatting: George, Michael L., et al.

Citation example:

George, Michael L., et al. The Lean Six Sigma Pocket Toolbook. McGraw-Hill, 2005.

Individuals Other Than an Author:

In cases where the person responsible for creating a work is someone other than the author, such as an editor, producer, performer, or artist, always include the individual’s role after the name:

Kansaker, Tej Ratna, and Mark Turin, editors.  

When citing works of entertainment, such as film or television, include the name and role of the person on whom you’ve focused:

Byrne, Rose, performer.

*Note: If you are writing about a film or television show that does not focus on an individual’s role, omit the author’s name and start the citation with the title.

If a corporation is the author of the text, include the full name of the corporation:

The American Heart Association.

Translated Works:

Treat the translator as the author. You should do this only if the focus of your paper is on the original translated work. Include the name of the original creator after the title, preceded by the word “By”:

Author formatting: Rabassa, Gregory, translator.
Citation example:

Rabassa, Gregory, translator. One Hundred Years of Solitude. By Gabriel Garcia Marquez, Random House, 1995.

No Author:

When no author is given in a text, omit this section and start the citation with the title.

Formatting: Versions

Sources can be released in different versions, or forms. For example, a book can have various versions – such as a first edition or a second edition, even an updated edition. A movie can have an unrated or an uncut version. It is important to communicate to the reader which version was used to. This will help them locate the exact source themselves.

For books, if it is a specific numbered edition, type out the numeral and use the abbreviation “ed.” for edition.

If no specific version is mentioned or located, omit this information from the citation.

Examples of 8th edition citations for sources with various versions:

Weinberger, Norman M. “The Auditory System and Elements of Music” The Psychology of Music, edited by Diana Deutsch, 2nd ed., Academic Press, 1999, p.61. Google Books, books.google.com/books?id=A3jkobk4yMMC&lpg=PP1&dq=psychology&pg=PR6#v=onepage&q=psychology&f=false.

JFK. Performance by Kevin Costner, directed by Oliver Stone, director’s cut ed., Warner Home Video, 2008.

Formatting: Dates

When including the date of publication, there aren’t any set rules to how the date should be input into the citation. For example, you can use May 5, 2016 or 5 May 2016. What does matter is consistency. Whichever way the date is placed in one citation, the same format should be used in the other citations in your project.

Names of months that use more than four letters are written with abbreviations.

Examples:

Jan., Sept., Nov.

In-Text Citations

Researchers place brief parenthetical descriptions to acknowledge which parts of their paper reference particular sources. Generally, you want to provide the last name of the author and the specific page numbers of the source. If such information is already given in the body of the sentence, then exclude it from the parenthetical citation.

When citing websites, just include the author’s last name and/or a shortened version of the webpage title.

Place the parenthetical citation where there is a pause in the sentence – normally before the end of a sentence or a comma. The in-text citation will differ depending on how much information you provide within the sentence.

Example in text citation:

(Author Last Page Number[s]).

(Rowling 19). Find out more here.

In-Text Citations with more than one author

If you use sources with the same author surnames, then include a first name initial. If the two sources have authors with the same initials, then include their full names.

Example:

(J. Johnson 12-13).

Or

(John Johnson 12-13).

If there are two or three authors of the source, include their last names in the order they appear on the source:

Example:

(Smith, Wollensky, and Johnson 45).

If there are more than three authors, you can cite all the authors with their last name, or you can cite the first author followed by “et al.” Follow what is shown the works cited list.

Example:

(Smith et al. 45).

In-Text Citations without an author

Some sources do not have authors or contributors—for instance, when you cite some websites. Instead, refer to the name of the source in your parenthetical citation in place of the author. Shorten/abbreviate the name of the source but ensure that your reader can easily identify it in your works cited (abbreviate the title starting with the same word in which it is alphabetized). Punctuate with quotations or italicize as you would in its works cited form (a book is italicized; an article is in quotes).

Examples:

Double agents are still widely in use (Spies 12-15, 17).

With prices of energy at new highs, bikes have been increasingly used (“Alternative Transportation” 89).

Citing Part of a Work in the text

When citing a specific part of a work, provide the relevant page or section identifier. This can include specific pages, sections, paragraphs or volumes. When the identifier is preceded by an abbreviation or word, place a comma between the identifier and the source reference.

Article in a Periodical in the text

When citing a specific page(s) of a multivolume work, precede the page number by the volume number and a colon. Do not separate by a comma.

It was arguably the most innovative period in history (Webster 4:12-15).

Use “par.” or “pars.” when referring to specific paragraphs.

The marketing dollars of big studio films has overshadowed good indie movies (Anderson, pars. 12-34).

Citing Group or Corporate Authors in the text

In your parenthetical citation, cite a corporate author like you would a normal author. Preferably, incorporate the corporate author in your text instead of the parenthetical citation.

Facial transplants pose significant risk to the autoimmune system (American Medical Association 12-43).

As noted by the American Medical Association, facial transplants pose significant risk to the autoimmune system (12-43).

Citing an Entire Source in the text

When citing an entire work, there are no specific page numbers to refer to. Therefore it is preferable to refer to the source within the text itself with either the author or the title of the source.

Hartford suggests the Internet provides more distractions than it does information.

Citing Indirect Sources in the text

When an original source is unavailable, then cite the secondhand source – for instance, a lecture in a conference proceedings. When quoting or paraphrasing a quote, write “qtd. in” before the author and pages.

John Murray calls Tim Smith “interesting but egotistical” (qtd. in Jesrani 34).

Citing Classical/Religious Sources in the text

For works such as novels, plays and other classic works, it’s helpful to provide further identifying information along with the page information. Do this by adding a semicolon and then the identifying information following the page number.

(Tolstoy 5; pt. 2, ch. 3).

When citing classic poems and plays, replace page numbers with division numbers (part, book, scene, act). The below refers to book 10 line 5. Bear in mind the divisions and the way they are written can vary by source.

Fear plays a role in Homer’s Odyssey (10.5).

The title of books in the Bible and other famous literary works should be abbreviated.

(New Jerusalem Bible, Gen. 2.6-9).<?p>

Where to Place In-Text Citations

Place parenthetical citations at the end of the sentence you are paraphrasing and quoting. For example: The destruction of the argentine is due to many socioeconomic factors (Taylor 33).

Even when quoting, place the parenthetical citations after the quotations.

“Mamma always said stupid is as stupid does” (Gump 89).

Placing In-text Citations After Direct Quotes

When directly quoting a source, place the parenthetical citation after the quote.

Sanders explains that economic woes are due to “the mortgage crisis and poor risk assessment” (20).

Long Quotes

When quoting four lines or more, indent every line you are quoting by one inch (or 10 spaces) and do not use quotes.

Example:

The use of nuclear weapons in today’s society is strikingly alarming. Though the United States is the only country to employ it in the past, they are at the same time the country that condemns its use the most. While this may seem hypocritical, is it the most proper action for the United States to make as the global leader (Taparia 9).

Why We Use In-Text Citations

Researchers place brief parenthetical descriptions to acknowledge which parts of their paper reference particular sources. Generally, you want to provide the last name of the author and the specific page numbers of the source. If such information is already given in the body of the sentence, then exclude it from the parenthetical citation.

Citing Sources in MLA 8

Ready to start citing? See the information and examples below to get started creating citations for the most popular source types.

*Please note that these are only some of the ways you can cite sources in MLA 8. If you need further assistance, consult the MLA Handbook, Eighth Edition, or ask your teacher or librarian.

How to Cite a Print Book:

Book – A written work or composition that has been published – typically printed on pages bound together.

Much of the information needed to cite a book can be located on the title page:

Formula:

Author’s Last name, First name. Title of the work, translated by or edited by First Name Last name, vol. number, Publisher, Year the book was published, page number(s).

Examples:

Roth, Veronica. Divergent. Katherine Tegen Books, 2011.

Olsen, Gregg, and Rebecca Morris. If I Can’t Have You: Susan Powell, Her Mysterious Disappearance, and the Murder of Her Children. St. Martin’s True Crime, 2015, pp. 18-22.

Matthews, Graham, et al. Disaster Management in Archives, Libraries, and Museums. Ashgate, 2009.

How to Cite a Book Chapter:

Formula:

Author’s Last name, First name. “Title of chapter or section.” Title of the work, translated by or edited by First Name Last name, vol. number, Publisher, Year the book was published, page number(s).

Example:

Montrose, Louis. “Elizabeth Through the Looking Glass: Picturing the Queen’s Two Bodies.” The Body of the Queen: Gender and Rule in the Courtly World, 1500-2000, edited by Regina Schulte, Berghahn, 2006, pp. 61-87.

How to Cite an E-book Found Online:

Formula:

Author’s last name, First name. “Title of the chapter or section.” Title of the e-book, translated by or edited by First name Last name, vol. number, Publisher, Year of publication, page number(s). Title of the web site or database, URL.

Examples:

Austen, Jane, and Seth Grahame-Smith. Pride and Prejudice and Zombies. Quirk, 2015. Google Books, books.google.com/books?id=x5xPaPeZzmUC&lpg=PP1&dq=zombies&pg=PP1#v=onepage&q=zombies&f=false.

Poe, Edgar Allan. “The Gold Bug.” Short Stories for English Courses, Edited by Rosa M.R. Mikels, 2004. Project Gutenberg, www.gutenberg.org/cache/epub/5403/pg5403-images.html.

How to Cite an E-book on a Device:

Formula:

Author’s last name, First name. “Title of the chapter or section.” Title of the e-book, translated by or edited by First name Last name, Name of e-reader device, vol. number, Publisher, Year of publication, page number(s).

Example:

Doer, Anthony. All the Light We Cannot See. Kindle ed., Scribner, 2014.

For more info click here.

How to Cite a Website:

Formula:

Author’s Last name, First name. “Title of the Article or Individual Page.” Title of the website, Name of the publisher, Date of publication, URL.

Example:

Feinberg, Ashley. “What’s the Safest Seat in an Airplane?.” Gizmodo, Gawker Media, 3 Aug. 2016, www.gizmodo.com/the-safest-seat.

Click here for more on websites.

How to Cite a Website with no author:

Formula:

“Title of the Article or Individual Page.” Title of the website, Name of the publisher, Date of publication, URL.

Example:

“Giant Panda.” Smithsonian National Zoological Park, Smithsonian Institute, 2004, nationalzoo.si.edu/animals/giantpandas/pandafacts

How to Cite a Website with No Webpage Title:

Formula:

Webpage Description. Title of the website, Name of the publisher, Date of publication, URL.

Example:

General Information on the New York Mets. NYCData, The Weissman Center for International Business Baruch College/CUNY, www.baruch.cuny.edu/nycdata/sports/nymets.htm.

How to Cite a Journal Article Found on a Database:

Journal – A periodical published by a special group or professional organization. Often focused around a particular area of study or interest. Can be scholarly in nature (featuring peer-reviewed articles), or popular (such as trade publications).

*Note: Online databases provide access to thousands of journal articles. It is important to identify the database name when citing a journal article found through a database.

Formula:

Author’s Last name, First name. “Title of the article.” Title of the journal, First name Last name of any other contributors (if applicable), Version (if applicable), Numbers (such as a volume and issue number), Publication date, Page numbers. Title of the database, URL or DOI.

Example:

Brian, Real, et al. “Rural Public Libraries and Digital Inclusion: Issues and Challenges.” Information and Technology Libraries, vol. 33, no. 1, Mar. 2014, pp. 6-24. ProQuest, ezproxy.nypl.org/login?url=http://search.proquest.com.i.ezproxy.nypl.org/docview/1512388143?accountid=35635.

How to Cite a Journal Article Found in Print:

Formula:

Author’s Last name, First name ” Title of the article.” Title of Journal, Volume, Issue, Year, pages.

Example:

Bagchi, Alaknanda. “Conflicting Nationalisms: The Voice of the Subaltern in Mahasweta Devi’s Bashai Tudu.” Tulsa Studies in Women’s Literature, vol. 15, no. 1, 1996, pp. 41-50.

How to Cite an Essay:

Follow the formula for citing a book. Cite the author of the essay, the name of the essay, the name of the collection, the editor of the collection, the publication information, and the page number(s) of the essay.

How to Cite an Image from a Website:

If there is no title available for the image, include a brief description of the image instead.

Formula:

Creator’s Last name, First name. “Title of the digital image.” Title of the website, First name Last name of any contributors, Version (if applicable), Number (if applicable), Publisher, Publication date, URL.

Examples:

Vasquez, Gary A. Photograph of Coach K with Team USA. NBC Olympics, USA Today Sports, 5 Aug. 2016, www.nbcolympics.com/news/rio-olympics-coach-ks-toughest-test-or-lasting-legacy.

Gilpin, Laura. “Terraced Houses, Acoma Pueblo, New Mexico.” Library of Congress, Reproduction no. LC-USZ62-102170, 1939, www.loc.gov/pictures/item/90716883/.

How to Cite a Photograph in a Book:

Formula:

Photographer Last, First M. Photograph Title. Circa Date Taken, Location/Museum. Book Title, by Author First Name Last Name, Publisher, Year Published, page number(s).

Example:

Bennett, Peter. East Village. Circa 1983, Museum of Modern Art. New York City: A Photogenic Portrait, by Laura Sheppard, Twin Lights, 2004, p. 8.

How to Cite a Photograph from a Database:

Formula:

Photographer Last, First M. Photograph Title. Circa Year Created, Location/Museum. Database Title, URL.

Example:

Freed, Leonard. Holidaymaker Stuck in Traffic Jam. Circa 1965. ARTstor, www.artstor.org.

How to Cite a Newspaper Article in Print:

Formula:

Last, First M. “Article Title.” Newspaper Title [City], Date Month Year Published, Page(s).

Example:

Bowman, Lee. “Redistricting Push Puts a Lot on Line.” Sun-Sentinel [Fort Lauderdale], 7 Mar. 1990, p. A4.

How to Cite a Newspaper Article Found Online:

Formula:

Last, First M. “Article Title.” Website Title. Website Publisher, Date Month Year Published.

Example:

Jensen, Elizabeth. “Sesame Workshop Tackles Literacy With Technology.” The New York Times. The New York Times Company, 19 Oct. 2014.

How to Cite a Magazine Article in Print:

Formula:

Last, First M. “Article Title.” Magazine Title, Date Month Year Published, Page(s).

Example:

Rothbart, Davy. “How I Caught up with Dad.” Men’s Health, Oct. 2008, pp. 108-13.

How to Cite a Magazine Article Found Online:

Formula:

Last, First M. “Article Title.” Magazine Title, Date Month Year Published, URL.

Example:

Laurent, Olivier. “See What Undocumented Immigrants Carry Across the Border.” TIME Magazine, 30 Jan. 2015, www.time.com/364789/undocumented-immigrants.

How to Cite a Movie:

Formula:

Film Title. Contributors (these can be directors, producers, performers, etc). Studio/Distributor, year released.

Example:

Little Miss Sunshine. Directed by Martin Scorsese, performed by Robert DeNiro and Harvey Keitel. Warner Brothers, 1973.

How to Cite a TV Show Episode:

Formula:

“Episode Title.” Contributors (these can be directors, producers, performers, etc.), Show Title, Network/Channel, Air Date.

Example:

“Bass Player Wanted.” Narrated by Bob Saget, directed by Pamela Fryman, How I Met Your Mother, CBS, 16 Dec. 2013.

How to Cite Content from a Streaming Service (Netflix, Hulu, Amazon prime etc.):

Formula:

Title of the film or video. Role of contributors and their First name Last name, Publication date. Service Name, url.

Example:

Kindergarten Cop. Directed by Ivan Reitman, performance by Arnold Schwarzenegger, Universal Pictures, 21 Dec. 1990. Amazon Prime, www.amazon.com/Kindergarten-Cop-Arnold-Schwarzenegger/dp/B001VLLES4.

How to Cite a YouTube Video:

Formula:

Last name, First name of the creator. “Title of the film or video.” Title of the website, role of contributors and their First name Last name, Publication date, URL.

Example:

RotoBaller. “RotoBaller MLB: Top Fantasy Baseball Catcher Dynasty League Prospects for 2016.” YouTube, commentary by Raphael Rabe, 27 Mar. 2016, youtu.be/gK645_7TA6c.

How to Cite a Blog Post:

Formula:

Last, First. “Article Title.” Website/Blog Title. Website Publisher, Day Month Year Published, URL.

Example:

Shaw, Julia. “The Memory of Illusion.” Mind Guest Blog, Scientific American Blogs, 13 June 2016, blogs.scientificamerican.com/mind-guest-blog/the-memory.

How to Cite a Podcast:

Formula:

Host’s Last Name, First Name. “Title of Podcast Episode.” Title of Overall Podcast, Episode Number if Given, Web Site Hosting If Different From Podcast Title, Day Month Year of Episode, URL of episode.

Example:

Orton, Tyler, and Patrick Blennerhassett. “Lessons From the Brexit.” BIV Podcast, Episode 18, Business Vancouver, 28 June 2016, www.biv.com/article/2016/6/biv-podcast-episode-18-lessons-brexit/.

How to Cite a Tweet:

Formula:

Twitter Handle (First Name Last Name if Known). “The entire tweet word-for-word.” Twitter, Day Month Year of Tweet, Time of Tweet, URL.

Example:

@jtimberlake (Justin Timberlake). “USA! USA!!.” Twitter, 16 June 2014, 8:05 PM. www.twitter.com/jtimberlake/status/64780730286358528lang=en.

How to Cite a Facebook Post:

Formula:

Author Last Name, First Name or Account Name. Description of Post. Facebook, Day Month Year of Post, Time of Post, URL.

Example:

Rick Mercer Report. Spread the Net Challenge Winners 2016. Facebook, 23 Mar. 2016, 9:00 a.m., www.facebook.com/rickmercerreport.

How to Cite an Email:

Formula:

Email sender’s Last name, First name. “Email subject.” Received by Recipients Name, date sent.

Example:

Olsen, Mary. “Re: Statistics from Student Population.” Received by Jonas Conner, 15 Mar. 2015.

How to Cite a Music Album:

Formula:

Artist/Group Name. Album Title. Studio/Record Label, Year Released.

Example:

Foo Fighters. In Your Honor. RCA, 2005

How to Cite a Song:

Formula:

Artist/Group Name. “Song Title.” Album Title, Studio/Record Label, Year Released.

Example:

Presley, Elvis. “Jailhouse Rock.” Essential Elvis Presley, BMG, 2007.

How to Cite Sheet Music/Scores:

Formula:

Composer Last Name, Composer First Name. Title of score. Date of composition. Publisher, Date of Publication.

Example:

Handel, G. F. Trio Sonata No. 1. 1733. Southern Music, 1989.

How to Cite a Lecture or Speech:

Formula:

Last Name, First Name. “Presentation Title.” Meeting/Event. Venue, City. Date Conducted.

Example:

Pausch, Randy. “Really Achieving Your Childhood Dreams.” Journeys. Carnegie Mellon University. McConomy Auditorium, Pittsburgh. 18 Sept. 2007.

How to Cite a Thesis or Dissertation:

Formula:

Author’s Last Name, First Name. Paper Title. Dissertation or thesis, Publisher [usually a college or university], Year published.

Example:

Wilson, Peggy Lynn. Pedagogical Practices in the Teaching of English Language in Secondary Public Schools in Parker County. Dissertation. University of Maryland, 2011.

How to Cite Unpublished Conference Proceedings:

Include the name of the entire proceedings, and if there is a specific presentation or paper being cited, include this information as well. You also want to include conference information (name of conference, date, and location) if not already stated in the name of the proceedings.

Because the conference proceedings / paper is unpublished, do not include any publication information, but instead a description of the type of document and the year it was published. Additionally, as it is important to describe where the document can be found since there is no formal publisher, you should include the location of the document. Like all citations in a works cited, try to incorporate as much information as you can find.

Formula:

Contributor name(s). Proceedings of the Conference Name, Location, Date. Name of  Publisher, Year.

Example:

Balakian, Anna, and James J. Wilhelm, editors. Proceedings of the Xth Congress of the International Comparative Literature Association, New York, NY, 1982. Garland, 1985.

 


0 thoughts on “Voetnoten Mla Bibliography”

  -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *